Virkemidler

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

I regi av Plansamarbeidet er det nå laget et arbeidsdokument om virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Hensikten med arbeidsdokumentet er å konkretisere og problematisere ulike forhold ved den regionale areal- og transportplanen knyttet til dette feltet. Arbeidsdokumentet skal være et grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om areal- og transportplanen og gi innspill til hvordan planen kan følges opp.

Arbeidsdokumentet bygger i hovedsak på tidligere utarbeidete utredninger og tilgjengelig kunnskap. I tillegg har det vært viktig å innhente relevante sammenligninger og eksempler fra andre land og fylker som har vært av interesse for utredningen.

Eksempler på tema som behandles i utredningen er:

  • Ihht Plan- og bygningsloven (PBL § 8-2) skal planen ligge til grunn for regionale organisasjoners virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. Hva betyr det for stat, fylke og kommune?
  • Prinsipper for utforming av plankart og regionale planbestemmelser/ planretningslinjer
  • Utvikling og fortetting i knutepunkt – strategier for samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, stat og private aktører.
  • Økonomiske incitamenter –  statlige finansieringssystem som premierer kommuner som er villig til å påta seg vesentlig vekst og belønningsordninger fra staten vil blant annet bli vurdert.

Arbeidsdokumentet vil være et viktig grunnlag for diskusjoner med kommuner, regionale og statlige myndigheter og andre berørte aktører i drøftingsfasen.

Les arbeidsdokumentet her