Konsekvensbeskrivelser

For å få fram et best mulig kunnskapsgrunnlag til drøftingsfasen av hvilke konsekvenser de ulike utbyggingsalternativene kan få er det gjennomført flere konsekvensbeskrivelser og følgende rapporter foreligger:

  1. Boligutredning, gjennomført av Prognosesenteret
  2. Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer – fase 1, gjennomført av Transportøkonomisk institutt
  3. Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus, gjennomført av Agenda Kaupang
  4. Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre, gjennomført av Vista Analyse
  5. Arealbruk og arealverdier, gjennomført av Plansekretariatet

I rapportene vurderes konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster og det gis en anbefaling om hvilke alternativ som ut i fra utredernes ståsted vil være det beste med utgangspunkt i det tema som konsekvensbeskrives. Utrederne står for det faglige innholdet i rapportene.

 

Videre arbeid

Rapportene med konsekvensbeskrivelsene er et grunnlag i arbeidet med å lage et drøftingsdokument som skal behandles i politisk styringsgruppe 15.08.13. Dette dokumentet skal bl. a inneholde en oppsummering av konsekvensbeskrivelsene og vurdering av alternativene. I drøftingsdokumentet må utredningene sees i sammenheng og ulike hensyn veies opp mot hverandre. Hensikten med å utrede alternative utviklingsmodeller er ikke å velge mellom dem, men å lære av dem. Kunnskapen om hva det er ved alternativene som gjør at de slår godt eller dårlig ut for de ulike temaene, gjør oss bedre rustet til å diskutere felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen.

Når drøftingsdokumentet er behandlet i politisk styringsgruppe vil det bli sendt ut til kommunene, transportetatene og de andre aktuelle aktørene i plansamarbeidet, som et grunnlag for de drøftingene som skal skje i løpet av høsten 2013.