Plansamarbeidets forslag til høringsdokument

Dette er politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling og vedtak i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Akershus fylkesting og Oslo byråd skal behandle sitt høringsforslag i november, og dokumentet vil da bli oppdatert iht. vedtak.

Last ned Plansamarbeidets forslag til høringsdokument.

 

Konsekvensutredning av Plansamarbeidets forslag til høringsdokument

Den regionale planen vil gi føringer for framtidig utbygging i kommunene, og utløser dermed krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningsloven. I tillegg til de temaene som tidligere er utredet, omfatter utredningen konsekvenser for skred og flom, trafikksikkerhet, klimautslipp og store hendelser i samferdselssystemet. Konsekvensutredningen vurderer Plansamarbeidets forslag til høringsdokument opp mot et referansealternativ, som er en videreføring av gjeldende kommuneplaner i Oslo og Akershus.

Last ned konsekvensutredningen.