PDF

 • Drøftingsdokumentet er nå klart

  Drøftingsdokument med bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013.

 • Planstrategi

  Planstrategien fastsetter at det skal utarbeides en felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal inneholde et strategisk arealkart og skal avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder og behandle virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 • Planprogram

  Planprogrammet konkretiserer Plansekretariatets oppdrag som er gitt gjennom planstrategien. Det beskriver et opplegg for prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, inkludert kommunenes deltagelse. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er ansvarlige planmyndigheter for den felles planen som skal utarbeides.

 • Drøftingsdokument uten bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013. Denne versjonen er uten bilder for raskere nedlasting.

 • Vedlegg 3 – Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

  Dokumentet er et diskusjonsnotat redigert av Urbanet Analyse, som grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om mulige virkemidler i planen og for øvrig. Dokumentet belyser ulike virkemidler og samarbeidsformer som kan sikre at den regionale planen kan følges opp.

 • Vedlegg 2 – Næringsarealer utenfor knutepunkt

  Dokumentet er et innledende arbeid med kunnskapsgrunnlag om kategorisering, lokaliseringsprinsipper og arealbehov for arealkrevende næringer, og en diskusjon av mulige regionale næringsområder for produksjon/lager/logistikk og for plasskrevende varehandel i Akershus. Disse temaene er ikke behandlet som en del av alternativene eller konsekvensbeskrivelsene, men må ses i sammenheng med utbyggingsmønsteret og avklares i det videre planarbeidet.

 • Vedlegg 1 – Oppsummering alternativer og konsekvensbeskrivelser

  Dokumentet gir en kortfattet beskrivelse av utbyggingsalternativene, og oppsummering av konsekvensbeskrivelsene. Videre gir det en beskrivelse av planer og utvikling i nabofylker og -regioner, beskriver 9 perspektiver for hvordan Osloregionen kan utvikle seg mot 2050, og vurderer hvordan de ulike perspektivene kan bidra til å fremme målet om en konkurransedyktig region.

 • Kommunikasjonsstrategi

  Kommunikasjonstrategien gir føringer for informasjonsarbeidet i Plansamarbeidet. Les mer i kommunikasjonsstrategien.

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 1 – Grunnlagsnotat transport

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 2 – Innledende arbeid – utvalg steder

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 3 – Nye byer