Drøftingsinnspill

Plansamarbeidet mottok 55 drøftingsinnspill innen fristen 20. desember.

– Planens eiere (2)
– Akerhuskommunene (22 kommunestyrer + 4 regionråd)
– Statlige myndigheter (1)
– Transportaktører (4)
– Øvrige regioner 2
– Interesseorganisasjoner (20)

Under de ulike punktene i venstremenyen kan du lese alle høringsinnspillene fra drøftingsfasen.

Arbeidet med regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er delt inn i tre faser: utredningsfase, drøftingsfase og konklusjonsfase.

Planarbeidet startet opp våren 2012, og den faglige utredningsfasen ble avsluttet i august 2013. For å få til en best mulig forankring av planarbeidet, er det lagt stor vekt på at alle aktørene i Plansamarbeidet skal involveres gjennom hele prosessen. Å gjennomføre en egen drøftingsfase med politiske diskusjoner midt i planprosessen har vært et sentralt grep. I løpet av høsten 2013 ble det avholdt en rekke møter og konferanser, der alle aktørene i Plansamarbeidet diskuterte konklusjonene fra utredningsfasen, både sammen og hver for seg. Aktørene ga så sine skriftlige innspill til planarbeidet gjennom sine høringsuttalelser.

Vi fikk skriftlige innspill fra Oslo bystyre, Akershus fylkesting, kommunestyrene i alle Akershuskommunene, regionrådene, fylkesmannen i Oslo og Akershus, transportaktørene, enkelte naboregioner og interesseorganisasjoner. Aktørene tok utgangspunkt i drøftingsdokumentet og de drøftingsspørsmålene som ble presentert der og svarte på de spørsmålene som var relevante for dem. I rapporten Oppsummering av drøftingsinnspillene har Plansamarbeidet gjort en oppsummering av de skriftlige innspillene fra drøftingsfasen. I oppsummeringen er innspillene strukturert etter disse spørsmålene:

• Kan vi forplikte oss til å prioritere noen knutepunkter og hovedakser for kollektivtransport?
• Hvordan kan lokale hensyn ivaretas med et mer konsentrert utbyggingsmønster?
• Bør vi satse spesielt på noen få steder med tanke på næringsutvikling på lang sikt?
• Hva skal til for å videreføre den positive trenden i bruken av kollektivtransport?
• Hva er viktig å avklare i den regionale planen og hvor detaljert bør den være?
• Må gjensidige forventninger følges opp med avtaler?

I løpet av våren 2014 skal det på bakgrunn av utredningsfasen og innspillene i drøftingsfasen utarbeides et planforslag, som skal sendes på høring og offentlig ettersyn høsten 2014.

Les rapporten Oppsummering av drøftingsinnspillene her: