Documents

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Plansamarbeidet

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Norsk Pendlerallianse/Spikkestadbanen

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Syklistenes landsforening

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Akerhus Bondelag

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Peter Groth, Aspelin Ramm

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Inge Jan Henjesand, Abelia

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Jon Sandnes, Byggenæringens landsforbund

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Bård Folke Fredriksen

 • Politisk styringsgruppe referat 7. november 2013

 • Politisk styringsgruppe referat 15. august 2013

 • Drøftingsdokumentet er nå klart

  Drøftingsdokument med bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013.

 • Planstrategi

  Planstrategien fastsetter at det skal utarbeides en felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal inneholde et strategisk arealkart og skal avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder og behandle virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 • Drøftingsdokument uten bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013. Denne versjonen er uten bilder for raskere nedlasting.

 • Vedlegg 3 – Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

  Dokumentet er et diskusjonsnotat redigert av Urbanet Analyse, som grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om mulige virkemidler i planen og for øvrig. Dokumentet belyser ulike virkemidler og samarbeidsformer som kan sikre at den regionale planen kan følges opp.

 • Vedlegg 2 – Næringsarealer utenfor knutepunkt

  Dokumentet er et innledende arbeid med kunnskapsgrunnlag om kategorisering, lokaliseringsprinsipper og arealbehov for arealkrevende næringer, og en diskusjon av mulige regionale næringsområder for produksjon/lager/logistikk og for plasskrevende varehandel i Akershus. Disse temaene er ikke behandlet som en del av alternativene eller konsekvensbeskrivelsene, men må ses i sammenheng med utbyggingsmønsteret og avklares i det videre planarbeidet.

 • Vedlegg 1 – Oppsummering alternativer og konsekvensbeskrivelser

  Dokumentet gir en kortfattet beskrivelse av utbyggingsalternativene, og oppsummering av konsekvensbeskrivelsene. Videre gir det en beskrivelse av planer og utvikling i nabofylker og -regioner, beskriver 9 perspektiver for hvordan Osloregionen kan utvikle seg mot 2050, og vurderer hvordan de ulike perspektivene kan bidra til å fremme målet om en konkurransedyktig region.

 • Politisk styringsgruppe referat 14. mai 2013

 • Medielogg 2012

  Medielogg 2012

  Se vår medielogg fra 2012

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 1 – Grunnlagsnotat transport

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 2 – Innledende arbeid – utvalg steder

 • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 3 – Nye byer