Hva skal vi oppnå gjennom planen?

jan 09, 2013
 • Redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster
 • Øke andelen av reisene som skjer til fots, med sykkel eller kollektivtransport
 • Bevare naturmangfoldet, grønne områder og Marka
 • Begrense tap av dyrket mark
 • Fortette med kvalitet
 • Redusere lokale miljøbelastninger (støy, svevestøv)

Det betyr:

 • Ny boligbebyggelse må lokaliseres slik at innbyggerne får dekket sitt daglige transportbehov ved å gå, sykle eller bruke kollektivtransport.
 • Vi må bo tettere, høyere og nærmere trafikknutepunktene. Tetthet betyr også nærhet til skoler, barnehager, butikker, kollektivtilbud, kulturtilbud etc.
 • Utbyggingsarealene må planlegges med gode transportløsninger for å hindre kø, kork og kaos.
 • Store kontorbedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre typer offentlig virksomhet som bidrar til å skape mye persontransport må lokaliseres slik at bilavhengigheten til slike virksomheter blir redusert.
 • Investeringer og prioriteringer i transportsystemet skal støtte utvikling av effektiv arealbruk og økt kollektivandel.

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender