Måloppnåelse av regional plan for areal og transport for 2020 er publisert

nov 23, 2022

Indikatorrapporteringen for måloppnåelse av regional plan for areal og transport for 2020 er nå publisert. Den siste rapporten er en videreutvikling av løsningen for 2019-rapporten, og er nå utformet som en nettside. Rapporteringen viser at kommunene i Oslo og tidligere Akershus på flere områder beveger seg i retning av målene satt i RP-ATP. Nedenfor følger noen hovedfunn:

  • Vekst skjer i hovedsak i kommunenes tettsteder.
  • Det omdisponeres mindre dyrka/dyrkbar jord.
  • Det bygges flere leiligheter og større boligbygg med flere boliger.
  • Boligene lokaliseres nærmere høyfrekvent eller banebasert kollektivtilbud, både i og utenfor bybåndet.
  • Det har vært en nedgang i andel av nytt handelsareal innenfor anbefalt gangavstand i perioden 2019-2020 sammenlignet med 2016-2018.
  • Områdeutnyttelsen rundt knutepunkt og innenfor grønn grense øker.
  • Flere kommuner har minimumsnorm for parkering fremfor maksimumsnorm eller fast måltall, spesielt utenfor prioriterte vekstområder.
  • Reisevanene i 2020 ble sterkt preget av koronapandemien, noe som førte til en kraftig nedgang i antall kollektivreiser.
  • Tilfredshet med kollektivtilbudet og tilrettelegging for sykkel økte i 2020.
  • Utslipp fra veitrafikk har gått ned på grunn av en større andel elbiler, og luftkvaliteten har samlet sett blitt bedre.

Rapporteringen i sin helhet kan du lese her.

For spørsmål til rapporteringen, ta kontakt med Mathias Vestgård, mathias.vestgard@pbe.oslo.kommune.no

DEL:

Kalender