Bildet viser foredragsholderne på scenen og publikum i salen på kulturhuset.

Oppsummering av informasjonsmøtet om evaluering av regional plan

des 11, 2023

Det var mange som fulgte informasjonsmøtet om evaluering av regional plan på Kulturhuset i Oslo 6. desember, både digitalt og fysisk. Plansamarbeidet hadde invitert til presentasjon av hovedfunn og anbefalinger fra evalueringsrapporten skrevet av Civitas, OsloMet og Cicero (2023).  

Kommunaldirektør for byutvikling i Oslo kommune, Morten Wasstøl, og påtroppende fylkesdirektør for plan, kulturminnevern, klima og miljø i Akershus fylkeskommune, Linda Iren Karlsen Duffy, ledet møtet. Hovedfunnene fra evalueringen ble presentert av Eivind Selvig og Jomar Lygre Langeland fra Civitas, og Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR OsloMet.  

I sin presentasjon vektla Civitas at planen ​i stor grad fungerer etter hensikten, men at det er ulike holdninger til planen. Administrativt ansatte er gjennomgående mer positive til planen enn de folkevalgte, og bybåndskommunene er mer positive enn kommunene i ytre deler av Akershus. De pekte videre på behovet for å sette i gang en sterkere forankringsprosess, med særlig vekt på å inkludere folkevalgte i prosessen. Målene i den regionale planen har vist seg å være holdbare og har fortsatt god oppslutning. Samtidig peker evalueringen på at målene bør oppdateres, for å ta inn endrede nasjonale, lokale og internasjonale mål for klima, jordvern, naturvern, folkehelse og sosial bærekraft. Avslutningsvis presenterte konsulent-teamet sine anbefalinger for videre arbeid: «det er behov for en evolusjon fremfor en revolusjon» påpekte Jomar Lygre Langeland i Civitas, som mente at dagens gjeldende plan inneholder mye godt håndverk som det bør tas utgangspunkt i for fremtidig regionalt planarbeid. Evalueringen er tydelig på at Oslo og Akershus også i fremtiden må fortsette å samarbeide om en felles plan, og at gjeldende plan bør revideres. 

Etter presentasjonene ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra publikum. Flere var opptatt av at føringene i den regionale planen må nedfelles enda tydeligere i transportetatenes arbeid på alle nivåer, og at det fortsatt er et stort behov for utbedringer av kollektivtransporten, særlig på tvers av regionen. Forskjellene i oppslutning om planen mellom bybåndskommunene og utkantkommunene i Akershus ble også tatt opp. Representantene fra konsulentteamet oppfordret fylkespolitikerne til å ta utfordringene til utkantkommunene på alvor. Å skape oppslutning om en felles plan er et viktig politisk arbeid som fylkes- og kommunepolitikere må ta tak i sammen. Fylkeskommunen fikk også ros for å være pragmatiske i forvaltningen av planen, og tillate noe differensiering av planens retningslinjer så lenge utviklingen går i riktig retning. 

Fikk du ikke med deg møtet? Her finner du presentasjonene og videoopptak av møtet: 

Presentasjon fra informasjonsmøtet 6.12.

Evaluering av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Civitas, OsloMet, Cicero 2023)

 

DEL:

Kalender