Engasjert næringskonferanse

jan 20, 2015

Vil forslaget til Regional plan areal og transport i Oslo og Akershus gi gode rammevilkår for næringslivet i hovedstadsområdet? Det var temaet for næringskonferansen i regi av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 16. januar.

Næringslivet ga uttrykk for at høringsforslaget til Regional plan for areal og transport som treffer godt på utfordringene i hovedstadsområdet og å legge til rette for en konkurransedyktig region nasjonalt og internasjonalt. Nå gjelder det at aktørene har vilje og evne til å gjennomføre.

– Gode planer er verdiløse med mindre de blir gjennomført, og rask gjennomføring gir høyere verdi, sa Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Kreutzer la vekt på at by- og regionsutvikling og næringsutvikling er to sider av samme sak.

Bedre infrastruktur gjør byregionen større, sprer effekten av økonomisk aktivitet, fordeler boligetterspørsel over et større område og reduserer boligpriser i pressområder. – Vi må sette ambisiøse miljømål for byene og utvikle smarte byer både med hensyn til energi, transport og gode bymiljøer med gode forhold for innovasjon og skaperkraft. Tilgang på kompetanse krever gode bomiljøer, skole og samferdsel. Når vi får gode jernbaneløsninger til Ås og Ski må dette utnyttes, mente Kreutzer.

Last ned innlegget til Idar Kreutzer.

Byene må ønske å bli by

– Vi må gjøre arbeidsmarkedet større for å ta i mot befolkningsveksten. Da må vi møte voksesmertene med utbygging av kollektivtrafikk og veier. Byene er fremtiden og må formes riktig. I byene møter mennesker med ideer mennesker som kan gjennomføre ideene. Næringslivet liker seg best der de andre er. Fremtidens vekstnæringer er urbane, og da må vi ha attraktive byer. Her har vi en plan for seks byer i Akershus, det gir muligheter, sa Nina Solli, regiondirektør i NHO.

Nina Solli oppfordret til at vi må endre vårt mentale bilde av en by – fremtidens byer må være «walkable» – mennesker må være i sentrum. Byene må ønske å bli by, og vi må unngå «ikke i min bakgård» – holdning. Det vil hindre utvikling og føre til at arbeidsmarkedet blir mindre, mente Nina Solli.

For å stimulere til innovasjon og nye arbeidsplasser er det viktig med nærhet mellom forskning og bedrifter, mente Nina Solli, og trakk fram Ås som et eksempel på et slikt potensiale.

– Nå har vi planene – det som gjenstår er gjennomføringen!, avsluttet Nina Solli.

Last ned innlegget til Nina Solli.

Ikke glem bilen

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke mente at planen er et solid arbeid som beskriver situasjonen for næringslivet godt. – Satsingen på kollektivtransport er riktig, men det må også være plass til næringslivets behov for biltransport. Vi trenger begge deler og planen er for lite ambisiøs på kollektiv og vei, mente Madsen, og trakk fram at de største flaskehalsene gjennom Oslo må løses, som for eksempel vestkorridoren.

-Det må legges til rette for levende byer med aktivitet i bysentra. Vi må ikke bli for rigide. Næringslivet må ha alternativer, og planen er for lite fleksibel for næringslivets behov, mente Madsen.

Byene er motoren

-Kommuner og myndigheter må opptre inkluderende og serviceinnstilt, de må tenke regionalt, grønn infrastruktur og fortetting, sa Håkon Haugli, direktør i Abelia.

Vi trenger forskning, innovasjon, kapital, og disse trenger hverandre. Byene er motorene, og makten flyttes fra det nasjonale til det regionale og lokale nivået, mente Haugli. Osloregionen er svært attraktiv både nasjonalt og internasjonalt, men utfordringen er for lav IKT-kompetanse. Vi har også lav andel nye bedrifter, og for dårlige til forskningsbasert næringsutvikling, sa Haugli.

-Man må begynne med de klyngene og kompetansemiljøene man allerede har, utvikle urbane kvaliteter og ta livet av sovebyer. Vi må prioritere utvikling av lokale byer og tettsteder i Akershus, sa Haugli og mente at det offentlige må legge til rette og være offensive, og at det er en gjensidig forpliktelse stat, fylkeskommune og kommuner.

Han trakk fram Fornebubanen som et av de viktigste samferdselsprosjektene i regionen. -Norges største teknologiklynge er på Fornebu. Skinnegående transport gir forutsigbarhet, bane til Fornebu må på plass, sa Haugli og stilte spørsmålet om hvorfor det er slik at staten betaler 100 prosent av jernbanen, men bare 50 prosent i T-baneprosjekter som Fornebubanen.

Last ned innlegget til Håkon Haugli.

Espen Ettre, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i OSL og Erling Langeland, administrerende direktør i Oxer Eiendom hadde også innlegg på konferansen. Fylkesordfører i Akershus Anette Solli og byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen, innledet konferansen og deltok i paneldebatten til slutt.

Last ned innleggene til Bård Folke Fredriksen, Espen Ettre og Erling Langeland.

DEL:

Kalender