• VEKST GIR MULIGHETER

  VEKST GIR MULIGHETER

  Mot en mer konkurransedyktig og bærekraftig Osloregion
 • FLERE MÅ REISE KOLLEKTIVT

  FLERE MÅ REISE KOLLEKTIVT

  Trafikkveksten må tas med kollektivtransport, gange og sykkel
 • SYKKEL- OG GANGAVSTAND

  SYKKEL- OG GANGAVSTAND

  Flere må kunne sykle og gå til daglige gjøremål
 • TETTSTEDER BLIR TIL BYER

  TETTSTEDER BLIR TIL BYER

  Byene i Akershus vokser og satser på byutvikling

Hva er Plansamarbeidet?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) har som hovedmål at Osloregionen skal utvikles som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, med et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av overordnet grønnstruktur, og et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Den regionale planen legger tydelige føringer for areal- og transportutviklingen i den norske hovedstadsregionen.

Planen slår fast at 80-90 prosent av veksten i antallet nye boliger og arbeidsplasser skal lokaliseres til prioriterte vekstområder i bybåndet, til regionale byer og til prioriterte lokale byer og tettsteder.

Les mer >

Aktivitetskalender

2012
Apr

Plansekretariatet etablert

Plansekretariatet er etablert og planarbeidet igangsatt fra 1. april 2012.  Planstrategien og planprogrammet ble vedtatt av Akershus fylkesting 26.03.2012 og Oslo bystyre 28.03.2012.

Les hele saken>
May
Jun

Rammene lagt

Forutsetninger og rammer for alternativene er fastsatt.

Les hele saken>
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Alternativer konkretisert

Utbyggingsalternativer for 2030 med perspektiv mot 2050 er klare for videre konsekvensbeskrivelser.

Les hele saken>
2013
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Tre utbyggingsalternativer utarbeides
og konsekvensbeskrives
Utredningsfasen
Aug

Drøftingsgrunnlag klart

Drøftingsgrunnlaget som skal sendes ut til aktørene i Plansamarbeidet skal være klart.

Drøftingsgrunnlaget vil i tillegg til konsekvensbeskrivelser av alternativene, inneholde et førsteutkast til hvordan planen bør utformes. Det innebærer knutepunktstruktur, prinsipper for langsiktige utbyggingsgrenser, detaljeringsgrad for retningslinjer, og anbefalinger om virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 

Les hele saken>
Sep
Oct
Nov
Dec

Drøfting gjennomført

Når drøftingsfasen er over skal det være gjennomført drøftingsmøter med alle aktørene i Plansamarbeidet. Regionvise konferanser med flere inviterte skal også være avholdt.

 

Les hele saken>
Funn, vurderinger og virkmidler drøftes
Drøftingsfasen
2014
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct

Forslag til høringsdokument sendes Akershus fylkeskommune og Oslo kommune

Primo oktober: Prosjektorganisasjonens forslag til høringsdokument sendes til planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, etter at politisk styringsgruppe har behandlet det i møte 23. september. Forslaget sendes samtidig til kommunene med orientering om at planeiernes høringsforslag vil komme i november.

Les hele saken>
Høringsforslaget utarbeides og behandles
Konklusjonsfasen
Nov

Start høring og offentlig ettersyn

Medio november: Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus gjør vedtak om å sende planforslaget  på høring. Høringsforslag sendes kommunene og de andre høringsinstansene.

Les hele saken>
Dec
2015
Jan
Feb

Slutt høring og offentlig ettersyn

27. februar: Frist for å sende inn høringsuttalelser. Planeierne starter arbeidet med å oppsummere og vurdere høringsinnspillene, og bli enige om endelig planforslag.

Les hele saken>
Høring
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov

Planvedtak

Medio desember: Planeierne skal ha behandlet planen og gjort endelig planvedtak i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Les hele saken>
Planforslaget justeres og behandles endelig
Sluttfasen

Siste nyheter:

Planen er vedtatt

des 21, 2015

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er nå vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre.

Les mer...

Plansekretariatet avslutter sitt arbeid

mai 29, 2015

Etterarbeidet etter høring og offentlig ettersyn nærmer seg slutten, og Ellen Grepperud takker med det av som leder for plansekretariatet.

Les mer...

Høringsuttalelsene er tilgjengelige

mar 19, 2015

Det er kommet inn 115 uttalelser til planforslaget. Alle de sentrale offentlig aktørene og organisasjonene har uttalt seg, i tillegg til mange andre.

Les mer...