• NATRUMANGFOLD OG JORDVERN

  NATRUMANGFOLD OG JORDVERN

  Naturmangfoldet og overordna blågrønne strukturer og matjord skal styrkes og bevares
 • VEKST GIR MULIGHETER

  VEKST GIR MULIGHETER

  Mot en mer konkurransedyktig og bærekraftig Osloregion
 • BEDRE TILRETTELEGGING FOR GRØNNE MOBILITETSFORMER

  BEDRE TILRETTELEGGING FOR GRØNNE MOBILITETSFORMER

  Flere reiser må tas med gange, sykkel eller kollektivtransport
 • SYKKEL- OG GANGAVSTAND

  SYKKEL- OG GANGAVSTAND

  Flere må kunne sykle og gå til daglige gjøremål
 • TETTSTEDER BLIR TIL BYER

  TETTSTEDER BLIR TIL BYER

  Byene i Akershus vokser og satser på byutvikling

Hva er Plansamarbeidet?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) har som hovedmål at Osloregionen skal utvikles som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, med et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av overordnet grønnstruktur, og et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Den regionale planen legger tydelige føringer for areal- og transportutviklingen i den norske hovedstadsregionen.

Planen slår fast at 80-90 prosent av veksten i antallet nye boliger og arbeidsplasser skal lokaliseres til prioriterte vekstområder i bybåndet, til regionale byer og til prioriterte lokale byer og tettsteder. Det betyr at fremtidig vekst i hovedsak skal løses ved å utvikle eksisterende byer og tettstededer, fremfor videre spredt utbygging. Reisevanene skal endres, med økte andeler gåing, sykling og kollektivtransport. Bussene skal gis tilstrekkelig kapasitet og fremkommelighet i veinettet, og god fremkommelighet inn mot Oslo og de regionale kollektivknutepunktene skal prioriteres høyt.

Les mer >

Aktivitetskalender